• +92-335-6665005
  • info@elbritch.com
  • customer support

SUPER CUT IRIS SCISSORS

SuperCut Scissors

Elbritch Instruments > Surgical > SuperCut Scissors

SUPER CUT IRIS SCISSORS

EI-5857

SUPER CUT METZENBAUM DISSECTING SCISSORS

EI-5856

SUPER CUT LISTER BANDAGE SCISSORS

EI-5855

SUPER CUT METZENBAUM DISSECTING SCISSORS

EI-5854

SUPER CUT PLASTIC & RECONSTRUCTIVE SCISSORS

EI-5853

SUPER CUT FREEMAN-KAYE SCISSORS

EI-5852

SUPER CUT MAYO-HARRINGTON SCISSORS

EI-5851